Dle zákona na ochranu ovzduší č. 201/2012 sb je dle § 17 odst.1 písm. h každý provozovatel stacionárního zdroje povinen provádět jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě ("odborně způsobilá osoba"), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

Tato povinnost vzniká provozovateli k 1.1.2017.

Tuto kontrolu technického stavu a provozu kotlů ETKA jsme jako výrobci v současnosti jediní oprávněni provádět a vystavovat doklad o provedení kontroly.

Objednávky revizí Ing.Mračková, telefon 572 585 090, e-mail: mrackova@jakos.cz

Revize kotlů na pevná paliva